• LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
  • Kỷ niệm 20 thành lập công ty
  • Công ty Vạn Tường
  • Khánh thành Bệnh viện Quân Y 17
  • Tượng đài núi Nhạn - Phú Yên
  • Trung tâm y tế huyện Đức Cơ

Hoạt động tiêu biểu

Thông báo

  • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 30/11/2020

    1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn 02/02/2019 đến 31/12/2019.5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD đã được kiểm toán giai đoạn 02/02/2019 đến 31/12/2019.6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối ...

Tin tức công ty

Hình ảnh hoạt độngBiểu đồ tăng trưởng